Utbildning till grundskolelärare

Den svenska skolan har länge sagts vara dålig sett från ett internationellt perspektiv, med sjunkande resultat i bland annat naturvetenskapliga ämnen, matematik och läsförståelse. Hur ska morgondagens lärarutbildning utformas, och vad ska den baseras på? Det har forskare börjat intressera sig för. Aldrig tidigare har det forskats så mycket om skolan och vad det är som skiljer hög- och lågpresterande skolor åt. Men gör det någon skillnad? Kan man höja en skolas resultat genom att jämföra resultat i standardiserade tester, och går det att anpassa lärarutbildningen efter de resultat man ser?

Svensk skola under lupp

forskare studerar hur internationella aktörer påverkar vårt sättatt tänka om utbildning. Detta är en direkt följd av det stora genomslaget för undersökningar så som exempelvis PISA och TIMSS, som jämför elevers skolresultat. Forskare menar att detta har fått stor genomslagskraft i hela samhället och påverkar bland annat hur vi utformar skolpolitik och lärarutbildningar. Vi går allt mer mot ett kunskaps- eller informationssamhälle, där information i stora mängder finns tillgänglig för vem som helst. När alla inte har samma förkunskaper eller vana att processa denna information kan tolkningarna av den bli väldigt varierande, och leder inte sällan till ytliga tolkningar.

Vad säger forskningen?

Forskarna har bland annat frågat sig hur denna trend att jämföra skolor och enskilda elevers studieresultat påverkar samhället. Man har tittat på hur det har förändrats över tid, hur man definierar och tänker kring utbildning samt hur vi väljer att mäta studieresultat. Forskare har också tittat på vilka aktörer det är som haft störst inflytande över den rådande förändringen. Vetenskapsrådet har nyligen tilldelat en grupp forskare vid Högskolan i Gävle 8,4 miljoner kronor för att undersöka just detta. Daniel Pettersson, lektor i pedagogik vid Högskolan i Gävle, ser positivt på att detta är det näst största projektet Vetenskapsrådet valt att stötta.

 
 

Fler artiklar om Information om skolor

 
 

Dela 
 
 
 
 
erudito