Skillnad mellan dagis och förskola

Förskola är en verksamhet i Sverige som riktar sig till yngre barn som ännu inte börjat i skolan. De är då oftast i åldrarna 1-5 år.

I begreppet förskola ingår de verksamheter som tidigare delades upp i daghem och deltidsgrupp.

Daghemmen, i dagligt tal, dagis, var på sin tid till framförallt till för att ta hand om barnen medan föräldrarna arbetade.

Förutom begreppet daghem finns äldre svenska benämningar för motsvarande verksamheter. Daghemsverksamhet har hetat allt från barnkrubba, barnstuga och kindergarten, till ordet barnträdgård, som är en direkt översättning från tyskans kindergarten.

Lekskolan, en skolförberedande verksamhet. Barnen var på lekskolan, också benämnd lekis eller deltidsförskola, under tre timmar på förmiddagen eller eftermiddagen. Lekskolan var till för de barn som snart skulle börja skolan. Sedan 1990 motsvaras lekskolan för 6-åringar dagens förskoleklass.

 

Fel att kalla förskola för dagis
Eftersom förskolan är en verksamhet utanför hemmet, som dessutom har inslag av både barnomsorg och utbildning, är det fel att kalla förskolan för dagis. Numera talar man i dessa sammanhang istället om begreppet educare. Idag handlar det ju inte heller enbart om förvaring av barnen under den tid föräldrarna jobbar.dagis

 

Industriella revolutionen – förskolans vagga
Barnavården i Sverige växte fram i industrialiseringens frammarsch. Då alltfler människor drogs till arbeten vid de nyetablerade fabrikerna blev det en social nödvändighet att ordna med tillsyn av deras barn. De långa arbetsdagarna i fabrikerna gjorde det omöjligt för föräldrar att uppfostra och undervisa sina barn i hemmets vrå.

Med start i 1800-talets början konstituerades småbarnsinstitutioner i Sverige. Till de tidigaste hör de som kallades småbarnsskola som hade en stark religiös prägel, vilka riktade sig till de fattigaste barnen och de som kallades barnkrubba. Småbarnsskolans syfte var dels att uppfostra barnen och dels att se till att religionen grundlades.

Barnkrubborna, dåtidens dagis, var endast till för vård utan pedagogiska strävanden. Både småbarnsskolan och barnkrubban var båda heldagsomsorger om än med olika inriktning.

 

Professioner i förskolan
I dagens förskola arbetar förskolelärare och barnsköterskor. Det är rektor, som tidigare kallades föreståndare, eller en förskolechef som leder arbetet på förskolan.

Förskolelärarna upplever att deras arbete som pedagoger blir nedvärderat då uttryck som dagis eller daghem används. Alldeles särskilt i beaktande av att dagens förskola numera ingår som en del i läroplanen.

 

Alltså; Dagis eller daghem finns inte längre – rätt benämning är förskola – inget annat.

 

Taggar: , , , , , , , , ,

 

Fler artiklar om Information om dagis

 
 

Dela 
 
 
 
 
erudito