Att välja rätt grundskola

Grunden i Sverige är att alla har rätt att välja skola. Grundskolan är öppen för alla. Valfriheten är mycket viktig och skollagens krav är mycket tydliga. Det är eleven, dess vårdnadshavare, som har rätt att välja skola i hela kommunen. Den rätten behöver alltså inte inskränka sig till den stads- eller kommundel där barnet är folkbokfört.

 

Kommunens ansvar
Visserligen har alla rätt att välja skola och varje skolhuvudman är skyldig att leva upp till deras önskemål. Det är kommunen som sist och slutligen avgör hur många elever som får plats vid varje enskild skolenhet. Fast naturligtvis förekommer ett flertal undantag.

 

Undantagen
Ett barn som har en placering i förskoleklass på en viss kommunal skolenhet har därmed förtur till plats i årskurs 1 på just den skolenheten.

Likaså får inte en elevs/vårdnadshavares önskemål vara i strid med den så kallade närhetsprincipen. Det innebär att vårdnadshavarens val om placering inte får gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet.

Vad som är nära hemmet innebär inte alltid att det är den absolut närmaste skolan, geografiskt sett, som avses. En elev kan även få gå i skola i en annan kommun. Då är det den mottagande kommunen som avgör om eleven ska få en plats.skolskyltS

 

Fristående grundskola
Även fristående grundskolor är öppna för elevers val, då huvudregeln är att en fristående skola ska vara öppen för alla elever som har rätt att gå i grundskolan, även för de elever som har särskilda behov. I det här fallet är det huvudmannen för skolan som bestämmer hur många elever som kan tas emot på.

 

Urvalskriterier
Fristående skolor har rätt att göra ett urval bland de sökande för det fall det inte finns plats i skolan för alla sökande. Skolinspektionen tillåter primärt följande urvalsgrunder; Syskonförtur som innebär att barn som har ett syskon som redan går på skolan har företräde framför annan sökande elev, likaså de elever som gått i skolans förskoleklass, de elever som har stått i kö för att få en plats och närhetsprincipen gäller även här.

 

Förekommande undantag vid antagning
Enligt huvudregeln får kommuner eller huvudmän för fristående grundskolor inte använda sig av tester och prov som villkor för antagning eller urval.

Specialutbildningar undantagna. Det handlar om utbildningar som kräver att eleverna besitter särskilda färdigheter från och med årskurs 7, som bild, musik, hälsa, idrott eller slöjd. Prover kan också gälla från årskurs 4 och vid antagning till spetsutbildningar i årskurs 7-9. Undantag gäller även viss tvåspråkig och engelskspråkig utbildning och för den förberedande dansarutbildningen.

 

Andra grunder för val
Det finns andra val som man som förälder bör tänka på, vid val av skola, som att man kontrollerar underhållet av skolan skötsel. Man vill ju som förälder försäkra sig om att barnen vistas i en hygienisk miljö. Det är något som seriösa fastighetsförvaltare som Rubin facilitetsservice, kan bidra med. Som förälder borde det vara ett krav att ens barn ska kunna gå på toaletter som underhålls och är rena.

 

Taggar: , , , , , , , , ,

 

Fler artiklar om Information om skolor

 
 

Dela 
 
 
 
 
erudito